MAJLIS BELIA MALAYSIA

Transformasi Pendigitalan Negara : belia kita sudah bersedia?

Oleh :

Ts Dr. Hadafi Fitri Mohd Latip

Pengarah Pusat Inovasi Dan Teknologi Sukan /

Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan

Universiti Teknologi Malaysia

Situasi pendigitalan di Malaysia terus berkembang dan terdapat usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan infrastruktur digital di seluruh negara. Namun demikian, terdapat beberapa cabaran yang masih perlu di atasi.

Infrastruktur internet di Malaysia telah meningkat dengan pesat, terutama di kawasan bandar. Program seperti Malaysia Digital Economy Blueprint (MyDIGITAL) dan inisiatif 5G Malaysia telah diperkenalkan untuk mempercepat perkembangan infrastruktur digital. Namun, di kawasan luar bandar masih terdapat beberapa kawasan yang menghadapi cabaran dalam aksesibiliti penggunaan internet.

Sektor pendidikan juga telah melibatkan pendigitalan dengan memperkenalkan pelbagai inisiatif seperti 1BestariNet dan peningkatan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Walaupun demikian penyebaran dan keberkesanan penggunaan teknologi ini mungkin berbeza-beza di antara sekolah dan kawasan lokasi sekolah. Sudah pasti sekolah yang berada di bandar jauh kedepan meninggalkan sekolah di luar bandar.

Secara keseluruhan, sambil usaha dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan infrastruktur digital di Malaysia masih ada ruang untuk peningkatan terutama di kawasan luar bandar. Keterlibatan sektor swasta, penyediaan pelbagai program latihan dan peningkatan aksesibiliti internet adalah beberapa aspek yang perlu diberi perhatian untuk memastikan Malaysia bersedia menghadapi cabaran dan peluang yang berkaitan dengan era digital.

Di Malaysia, pengetahuan belia terhadap pendigitalan menunjukkan peningkatan yang ketara. Dengan akses yang meluas kepada internet dan penggunaan peranti seperti telefon pintar, belia Malaysia aktif terlibat dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan Tiktok, pendidikan dalam talian dan perkhidmatan kewangan digital.

Terdapat minat yang semakin meningkat dalam bidang kerjaya berkaitan teknologi menandakan perubahan budaya ke arah masyarakat yang lebih terhubung secara digital. Walaupun cabaran seperti ketidakseimbangan akses dan pendidikan masih wujud, trend ini mencerminkan transformasi digital yang sedang berlaku dalam kalangan belia Malaysia.

Keberkesanan pendigitalan di kalangan pelajar di Malaysia bergantung kepada sejauh mana sekolah dapat melaksanakan infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sekolah-sekolah di Malaysia secara progresif memperkenalkan peranti-peranti digital dan platform pembelajaran dalam talian untuk meningkatkan kebolehan pelajar menghadapi era digital. Walaupun usaha ini memberikan impak positif, terdapat cabaran dalam bentuk kegagalan akses kepada peranti digital dan internet terutamanya di kawasan luar bandar.

Pentingnya latihan dan sokongan untuk guru tidak boleh diabaikan. Guru perlu mendapat peluang untuk mengembangkan kemahiran dalam pengintegrasian teknologi dalam pengajaran mereka. Guru yang berada di kawasan luar bandar perlu diutamakan untuk membantu mereka sebaik mungkin dengan keadaan yang serba kekurangan di sekolah.

Selain itu, pelajar perlu diberikan akses kepada latihan yang sesuai untuk memahami dan menggunakan teknologi secara efektif. Program-program pendidikan dalam talian dan inovasi kurikulum dapat menjadi strategi penting untuk memastikan kesediaan pelajar menghadapi tuntutan dunia digital.

Secara tuntasnya, walaupun Malaysia sedang bergerak ke arah pendigitalan di sekolah, usaha lanjut diperlukan untuk menangani cabaran-cabaran yang masih wujud. Dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik melibatkan guru dalam latihan yang berterusan dan menyesuaikan kurikulum dengan keperluan era digital Malaysia dapat memastikan pelajar-pelajarnya lebih bersedia dan dapat berjaya dalam masyarakat digital masa depan.

Pendigitalan memainkan peranan penting dalam membawa Malaysia ke arah sebuah negara maju. Pertama, infrastruktur digital perlu diperkuatkan melalui perluasan akses internet terutamanya di kawasan luar bandar, dan pembaharuan teknologi seperti pelaksanaan 5G. Ini akan memastikan kesaksamaan akses dan membuka peluang pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Di samping itu, peningkatan pendidikan dan kemahiran digital merupakan langkah penting. Integrasi teknologi dalam sistem pendidikan akan mempersiapkan generasi muda dengan kemahiran yang relevan untuk menghadapi cabaran dan peluang dalam era digital. Latihan dan kursus pembangunan kemahiran bagi tenaga kerja juga perlu dipertingkatkan untuk memenuhi keperluan pasaran pekerjaan yang semakin berubah.

Selanjutnya, sektor ekonomi perlu mengadaptasi dan mengintegrasikan teknologi digital. Mendorong perindustrian di Malaysia untuk mengadaptasi inovasi digital dan membangunkan pusat inovasi juga membantu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Pemupukan persekitaran yang menyokong perindustrian teknologi tempatan juga akan memberi daya saing lebih besar di pasaran global.

Keselamatan digital dan privasi masyarakat juga merupakan aspek penting. Pembangunan dasar-dasar yang kukuh berkaitan dengan keselamatan digital dan privasi akan melindungi pengguna dari ancaman siber yang semakin kompleks. Melalui kerjasama awam-swasta yang kukuh, kesemua langkah ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif membawa Malaysia ke peringkat negara maju yang relevan dan berdaya saing tinggi dalam landskap digital global.

Persoalan utama adakah kita telah bersedia ke arah dunia pendigitalan di mana ia memerlukan tahap infrastruktur yang cemerlang di seluruh Malaysia. Akhir kata, dengan hikmah kita teroka.

Bertarikh : 29 Disember 2023

LEBIH BERITA DISINI

BERITA

KENYATAAN AKHBAR

ANTARABANGSA

Translate »